براي اولين بار در سمنان
مجتمع فني با همکاري سينماي جوان برگزار ميکند.
سينماي انگليسي به همراه جلسه نقد و گفتگوي انگليسي.
اگر به تماشاي فيلم و بررسي مفاهيم و زاويه هاي مختلف فيلم ها داريد ، و اگر ميخواهيد به کمک ديدن فيلم زبان خود را تقويت کنيد. و يا به دنبال فرصتي براي استفاده از دانش زباني خود هستيد. 
شرکت در سينماي انگليسي ، براي شما فرصتي ويژه است.